Recurs

Avís legal

Informació sobre les nostres dades, les condicions generals d'ús d'esta web i altres disposicions legals d'interés.

Condicions generals de l'ús de la web

El domini web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es/ és titularitat del Servici Públic d'Ocupació Estatal. El Servici Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, entre les competències del qual es troben les relacionades amb la promoció de l'ocupació, la formació per a l'ocupació i la protecció per desocupació. El domicili social del SEPE es troba en la Calle Comtessa de Venadito, nº 9 , 28027 , Madrid, amb CIF Q 2819009 H.

 

El SEPE li informa que l'accés i ús de la pàgina web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es/ i tots els subdominis i directoris inclosos baix la mateixa (d'ara endavant conjuntament denominats com a Web), així com els servicis o continguts que a través d'ell es puguen obtindre estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l'accés a algun d'aquests servicis o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals. Tot açò, amb l'objectiu de complir amb la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes de l'establit en l'article 4 del Reial decret 208 / 1996 , de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, així com la provisió de servicis relacionats amb l'ocupació, la formació, i les prestacions per desocupació.

 

Per açò, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús de la Web, ja que qualsevol ús que faça de la mateixa o dels servicis i continguts en ella inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text. En este sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats desenvolupades en la Web.

 

Les condicions i termes que s'arrepleguen en el present Avís poden variar sense previ avís, per la qual cosa li convidem al fet que revise estos termes quan visite de nou la Web. El SEPE no es fa responsable dels danys i perjuís que poguera ocasionar la utilització de les ferramentes i informacions contingudes en la Web, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'esta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.

 

Ús de la Web, els seus servicis i continguts

El SEPE facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda en la Web de la Xarxa COE (textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, o qualsevol un altre), no obstant açò, es prohibix:

  • La seua reproducció, còpia, distribució, difusió, comunicació pública, transformació o modificació, llevat que es compte amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulte legalment permès. No obstant açò, es permet la còpia i distribució de pàgines sempre que se citen la font i la data en la qual s'ha realitzat la còpia, no es manipulen ni alteren els continguts i no s'utilitze directament amb finalitats comercials. D'igual manera, el SEPE autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos en la Web a l'efecte de la seua reproducció i distribució, llevat que s'indique el contrari de forma expressa en el propi lloc web.
  • Qualsevol vulneració dels drets del SEPE o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
  • La seua utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  • Qualsevol intent d'obtindre els continguts per qualsevol mitjà diferent d'aquells que es posen a la seua disposició o dels usos habituals en Internet i en eixe cas sempre que açò no ocasione cap perjuí al SEPE.

 

Els textos que s'oferixen en la Web tenen caràcter merament informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials.

 

L'accés a la Web de la Xarxa COE, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. El SEPE no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se d'este accés o ús d'informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.

 

Els usuaris de la Web de la Xarxa COE hauran de sotmetre's a les següents condicions:

  • Facilitar, en cas que para determinats servicis accessibles a través de la Web siga necessari emplenar un formulari d'accés, informació veraç i lícita en la utilització dels servicis oferits per esta Web, reconeixent assumir tota la responsabilitat sobre la informació proporcionada. L'autenticació es realitzarà per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut dels admesos per l'Administració General de l'Estat, així com per identificadors d'usuari i contrasenyes subministrades pels Servicis Públics d'Ocupació. En cap cas el SEPE serà responsable dels continguts aportats pels Usuaris, encara que actuarà diligentment en l'eliminació de continguts contraris a la llei, la moral i l'orde públic, segons s'advertisca dels mateixos.
  • Utilitzar la Web i els seus servicis sense contravindre el que es disposa en les presents Condicions Generals i aquelles altres Condicions Particulars que ho regulen, així com la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'orde públic.
  • No utilitzar la Web o els seus servicis amb finalitats il·lícites o que puguen ocasionar un dany al SEPE o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjuí o impedir el normal funcionament dels mateixos.

 

Qualitat de la informació

El SEPE es reserva el dret a realitzar canvis en la Web de la Xarxa COE sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la Web o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix la Web s'actualitzen periòdicament, per açò es recomana comprovar la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegat en la web.


Disponibilitat de la informació i servicis

El SEPE no garantix el perfecte funcionament de la xarxa de comunicacions, mancant de responsabilitat alguna sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. El SEPE no es responsabilitza de cap dany o perjuí patit per l'usuari que es derive de l'accés a este servidor o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.


Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny de la Web de la Xarxa COE i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, pertanyen al SEPE o entitats col·laboradores llevat que s'indique una titularitat diferent i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, igual que   les imatges i altres   continguts disponibles en el servidor del SEPE.

 

El seu ús, reproducció, distribució, comercialització, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, està prohibida, constituint una infracció dels drets de propietat intel·lectual del SEPE o d'aquell que siga titular, llevat que medie expressa autorització del SEPE. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, així com els perjuís ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del SEPE poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen.

 

La llicència d'ús de qualsevol contingut de la Web atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de dites dretes per part del SEPE.

 

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets del SEPE o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació o d'identificació que poguessin contindre's en els continguts.

 

El SEPE respecta els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, contacte amb el SEPE si coneix la vulneració d'estos drets en la següent direcció d'e-mail: subdireccion.institucionaljuridica@sepe.es.

 

Frames

El SEPE prohibix expressament la realització de “Framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts de la Web de la Xarxa COE.


Establiment d'enllaços o links


Enllaços a altres pàgines web


En la Web de la Xarxa COE s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”), la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques, que s'han considerat d'interés per als usuaris. No obstant açò, el SEPE no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la Web.


Enllaços des d'altres pàgines web


No es permetrà als usuaris establir enllaços des de pàgines web d'altres portals d'Internet a qualsevol de les pàgines Web del SEPE, excepte acord exprés del SEPE.

 

Política de privacitat - Protecció de dades de caràcter personal

A través d'este portal no es recapten dades de caràcter personal sense el seu coneixement, ni se cedixen a tercers.

  • Amb la finalitat d'oferir-li millor servici i facilitar l'ús, s'arrepleguen estadístiques analitzant-se el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i la freqüència d'ús. A estos efectes, el Servici Públic d'Ocupació (SEPE) utilitza la informació estadística elaborada per Google Analytics.
  • El SEPE no utilitza *cookies per a arreplegar informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. S'utilitzen exclusivament *cookies pròpies (enllaç a la política de *cookies) de sessió, amb finalitat tècnica, amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari a través del lloc facilitant l'accés als servicis que s'oferixen, així com a les diferents opcions disponibles.

El portal, del que és titular el SEPE, conté enllaços a llocs web de tercers, que les seues polítiques de privacitat són alienes al SEPE, cadascun d'ells li mostrarà la seua política de privacitat i de *cookies. Amb caràcter general, pot acceptar o rebutjar les *cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.
A continuació, li proporcionem la informació bàsica sobre la política de protecció de dades del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

 

Responsable del Tractament

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) amb domicili en Calle Comtessa de *Venadito n.9 28027 - Madrid és el titular del present Portal Web del Centre Estatal de la Xarxa *COE i el Responsable del Tractament de les seues Dades, en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (*RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i conforme a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal que pogueren recaptar-se directament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedarien incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat del SEPE.
La relació actualitzada de les activitats de tractament que el SEPE duu a terme es troba disponibles en el següent enllaç al registre d'activitats del Ministeri de Treball i Economia Social.


Finalitat i Legitimitat del Tractament. Terminis de Conservació de les dades personals. Cessions i Transferències Internacionals de Dades Personals

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels servicis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. La finalitat correspon a cadascuna de les activitats del tractament que es troba accessible en el Registre d'Activitats de Tractament.
El tractament de les dades personals es realitza fonamentalment per al compliment d'obligacions legals per part del SEPE, o per al compliment de funcions realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, principalment, a través del Reial decret 1383/2008, d'1 d'agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servici Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà.
Pot consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el SEPE en el registre d'activitats de tractament. Els terminis de conservació de les seues dades personals quedaran fixats depenent de la normativa aplicable al cas particular i, en tot cas, durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació administrativa.
Amb caràcter general no es produiran comunicacions de dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar-les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats en el registre d'activitats de tractament.

 

Exercici de Drets

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, limitació i oposició al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal. En el cas de desconéixer l'òrgan responsable del tractament o si necessita realitzar consultes relatives a protecció de dades, podrà dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpd@mitramiss.es.
L'interessat podrà reclamar davant Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que s'han vulnerats els seus drets a la protecció de dades personals.
Les dades s'arreplegaran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o servicis que se sol·liciten, i es conservaran durant el temps imprescindible per a atendre els servicis, sobre la base de la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seues pròpies dades; el Servici Públic d'Ocupació Estatal no serà responsable de la seua inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagen pogut produir-se.
El SEPE es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En este cas, el SEPE anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que siga necessari, la seua acceptació d'aquests canvis.

 

Informació tècnica imprescindible

El SEPE recaptarà la mínima informació tècnica imprescindible per a oferir un bon servici a través d'esta Web. En particular, quan l'usuari es connecta a la Web, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seua versió, amb l'objectiu de seleccionar la fulla d'estil més adequada i que la visualització de la Web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu com, per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.

 

Versió Multilingüe

El present lloc web està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb l'establit en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, gallec, valencià, anglés i francés.
S'advertix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivat del procés de traducció a les mateixes.

 

Responsabilitats i garanties.

El SEPE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, per a garantir el funcionament de l'espai Web, la seguretat en l'intercanvi d'informació i dades en els diferents servicis oferits, evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.
El SEPE es compromet a informar prèviament a l'usuari final sobre els possibles manteniments i corts en la disponibilitat de la pàgina, a través d'avisos i notícies establits en el propi lloc web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis de la Web, serà la llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la Web o de l'ús dels servicis que en ell es puguen oferir, el SEPE i l'usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'usuari, sempre que el mateix estiga situat en territori espanyol.