Recurso

Aviso legal

Información acerca dos nosos datos, as condicións xerais de uso desta web e outras disposicións legais de interese.

Condicións xerais do uso da web

O dominio web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es/ é titularidade do Servizo Público de Emprego Estatal. O Servizo Público de Emprego Estatal (en diante, SEPE) é un organismo autónomo da Administración Xeral do Estado, entre cuxas competencias se atopan as relacionadas coa promoción do emprego, a formación para o emprego e a protección por desemprego. O domicilio social do SEPE atópase en Cálea Condesa de Venadito, nº 9 , 28027 , Madrid, con CIF Q 2819009 H.

O SEPE infórmalle que o acceso e uso da páxina web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es/ e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante conxuntamente denominados como Web), así como os servizos ou contidos que a través del póidanse obter están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos este servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais. Todo iso, co obxectivo de cumprir coa función de información xeral e atención ao cidadán nos termos do establecido no artigo 4 do Real Decreto 208 / 1996 , de de 9 febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, así como a provisión de servizos relacionados co emprego, a formación, e as prestacións por desemprego.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso da Web, xa que calquera uso que faga da mesma ou dos servizos e contidos nela incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto. Neste sentido, entenderase por usuario á persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades desenvolvidas na Web.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar sen aviso previo, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo a Web. O SEPE non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na Web, en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes. En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

Uso da Web, os seus servizos e contidos
O SEPE facilita a consulta libre e gratuíta da información contida na Web da Rede COE (textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, ou calquera outro), no entanto, prohíbese:

A súa reprodución, copia, distribución, difusión, comunicación pública, transformación ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido. No entanto, permítese a copia e distribución de páxinas sempre que se citen a fonte e a data na que se realizou a copia, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilice directamente con fins comerciais. De igual modo, o SEPE autoriza a descarga gratuíta dos manuais, impresos, programas de axuda e publicacións informativas incluídos na Web para efectos da súa reprodución e distribución, salvo que se indique o contrario de forma expresa no propio sitio web.
Calquera vulneración dos dereitos do SEPE ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
Calquera intento de obter os contidos por calquera medio distinto daqueles que se pon ao seu dispor ou dos usos habituais en Internet e nese caso sempre que iso non ocasione ningún prexuízo ao SEPE.


Os textos que se ofrecen na Web teñen carácter meramente informativo, é dicir, carecen de validez xurídica. Para fins xurídicos, deberán consultarse os textos publicados nos Boletíns e Diarios Oficiais.

O acceso á Web da Rede COE, así como o uso que poida facerse da información que contén, son da exclusiva responsabilidade do usuario. O SEPE non se responsabilizará de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse deste acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

Os usuarios da Web da Rede COE deberán someterse ás seguintes condicións:

Facilitar, no caso de que para determinados servizos accesibles a través da Web sexa necesario cubrir un formulario de acceso, información veraz e lícita na utilización dos servizos ofrecidos por esta Web, recoñecendo asumir toda a responsabilidade sobre a información proporcionada. A autenticación realizarase por medio de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido dos admitidos pola Administración Xeral do Estado, así como por identificadores de usuario e contrasinais fornecidos polos Servizos Públicos de Emprego. En ningún caso o SEPE será responsable dos contidos achegados polos Usuarios, aínda que actuará diligentemente na eliminación de contidos contrarios á lei, a moral e a orde pública, segundo apercíbase dos mesmos.
Utilizar a Web e os seus servizos sen contravenir o disposto nas presentes Condicións Xerais e aqueloutras Condicións Particulares que o regulen, así como a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.
Non utilizar a Web ou os seus servizos con fins ilícitos ou que poidan ocasionar un dano ao SEPE ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.


Calidade da información
O SEPE resérvase o dereito a realizar cambios na Web da Rede COE sen aviso previo, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos da Web ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece a Web actualízanse periodicamente, por iso recoméndase comprobar a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleito na web.


Dispoñibilidade da información e servizos
O SEPE non garante o perfecto funcionamento da rede de comunicacións, carecendo de responsabilidade algunha sobre a dispoñibilidade do seu servidor. O servidor poderá ser desconectado sen aviso previo. O SEPE non se responsabiliza de ningún dano ou prexuízo sufrido polo usuario que se derive do acceso a este servidor ou do uso de información ou aplicacións nel contidos.


Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial
Tanto o deseño da Web da Rede COE e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen na mesma, pertencen ao SEPE ou entidades colaboradoras a non ser que se indique unha titularidade diferente e están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial, do mesmo xeito que   as imaxes e demais   contidos dispoñibles no servidor do SEPE.

O seu uso, reprodución, distribución, comercialización, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, está prohibida, constituíndo unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do SEPE ou daquel que sexa titular, salvo que medie expresa autorización do SEPE. A utilización non autorizada da información contida na Web, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do SEPE poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan.

A licenza de uso de calquera contido da Web outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros. En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos este dereitos por parte do SEPE.

En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calquera outros datos de identificación dos dereitos do SEPE ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais ou calquera mecanismos de información ou de identificación que puideren conterse nos contidos.

O SEPE respecta os dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, contacte co SEPE se coñece a vulneración destes dereitos na seguinte dirección de e-mail: subdireccion.institucionaljuridica@sepe.es.

Frames
O SEPE prohibe expresamente a realización de “Framings” ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos da Web da Rede COE.


Establecemento de hiperligazóns ou ligazóns

Hiperligazóns a outras páxinas web

Na Web da Rede COE incluíronse ligazóns a páxinas de sitios web de terceiros (“ligazóns”), a maior parte a páxinas de Internet doutras Administracións Públicas, que se consideraron de interese para os usuarios. No entanto, o SEPE non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos das ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na Web.


Hiperligazóns desde outras páxinas web

Non se permitirá aos usuarios establecer hiperligazóns desde páxinas web doutros portais de Internet a calquera das páxinas Web do SEPE, excepto acordo expreso do SEPE.

 

Política de privacidade - Protección de datos de carácter persoal


A través deste portal non se solicitan datos de carácter persoal sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

  • Coa finalidade de ofrecerlle mellor servizo e facilitar o uso, recóllense estatísticas analizándose o número de páxinas visitadas, o número de visitas, e a frecuencia de uso. Para estes efectos, o Servizo Público de Emprego (*SEPE) utiliza a información estatística elaborada por Google Analytics.
  • O *SEPE non utiliza *cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso. Utilízanse exclusivamente *cookies propias (ligazón á política de *cookies) de sesión, con finalidade técnica, co fin de facilitar a navegación do usuario a través do sitio facilitando o acceso aos servizos que se ofrecen, así como ás diferentes opcións dispoñibles.

O portal, do que é titular o *SEPE, contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas ao *SEPE, cada un deles mostraralle a súa política de privacidade e de *cookies. Con carácter xeral, pode aceptar ou rexeitar as *cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.
A seguir, proporcionámoslle a información básica sobre a política de protección de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.

 

Responsable do Tratamento

O Servizo Público de Emprego Estatal (en diante, *SEPE) con domicilio en Rúa Condesa de *Venadito *n.9 28027 - Madrid é o titular do presente Portal Web do Centro Estatal da Rede COE e o Responsable do Tratamento dos seus Datos, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (*RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE, e conforme a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos de carácter persoal.
Os datos de carácter persoal que puidesen solicitarse directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarían incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade do *SEPE.
A relación actualizada das actividades de tratamento que o *SEPE leva a cabo atópase dispoñibles na seguinte ligazón ao rexistro de actividades do Ministerio de Traballo e Economía Social.


Finalidade e Lexitimidade do Tratamento. Prazos de Conservación dos datos persoais. Cesións e Transferencias Internacionais de Datos Persoais

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas expostas polos usuarios. A finalidade corresponde a cada unha das actividades do tratamento que se atopa accesible no Rexistro de Actividades de Tratamento.
O tratamento dos datos persoais realízase fundamentalmente para o cumprimento de obrigas legais por parte do *SEPE, ou para o cumprimento de funcións realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, principalmente, a través do Real Decreto 1383/2008, do 1 de agosto, polo que se aproba a estrutura orgánica e de participación institucional do Servizo Público de Emprego Estatal no marco do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán.
Pode consultar a base legal de cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o *SEPE no rexistro de actividades de tratamento. Os prazos de conservación dos seus datos persoais quedarán fixados dependendo da normativa aplicable ao caso particular e, en todo caso, durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación administrativa.
Con carácter xeral non se producirán comunicacións de datos persoais a terceiros, salvo obriga legal, entre as que poden estalas comunicacións ao Defensor do Pobo, Xuíces e Tribunais, Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades no rexistro de actividades de tratamento.

 

Exercicio de Dereitos

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, limitación e oposición ao tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante o Servizo Público de Emprego Estatal. No caso de descoñecer o órgano responsable do tratamento ou se necesita realizar consultas relativas a protección de datos, poderá dirixirse á Delegación de Protección de Datos a través do correo electrónico: dpd@mitramiss.es.
O interesado poderá reclamar ante Axencia Española de Protección de Datos, cando considere que se han vulnerados os seus dereitos á protección de datos persoais.
Os datos recolleranse a través dos formularios correspondentes, que só conterán os campos imprescindibles para a tramitación das prestacións ou servizos que se soliciten, e conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos, con base na lexislación vixente, respecto da prescrición de responsabilidades. Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos; o Servizo Público de Emprego Estatal non será responsable do seu *inexactitud se non se comunican os cambios que puidesen producirse.
O *SEPE se reserva a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, *jurisprudenciales ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o *SEPE anunciará #este cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, no caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos #este cambios.

 

Información técnica imprescindible

O *SEPE solicitará a mínima información técnica imprescindible para ofrecer un bo servizo a través desta Web. En particular, cando o usuario se conecta á Web, o *SEPE analiza exclusivamente o tipo de navegador utilizado e a súa versión, co obxectivo de seleccionar a folla de estilo máis adecuada e que a visualización da Web sexa correcta, así como o idioma e o xogo de caracteres do seu navegador co mesmo motivo como, por exemplo, para a correcta visualización de caracteres acentuados.

 

Versión Multilingüe

O presente sitio web está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o eúscaro, galego, valenciano, inglés e francés.
Advírtese que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivado do proceso de tradución ás mesmas.

 

Responsabilidades e garantías

O *SEPE declara que adoptou todas as medidas necesarias, para garantir o funcionamento do espazo Web, a seguridade no intercambio de información e datos nos distintos servizos ofrecidos, evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos usuarios.
O *SEPE comprométese a informar previamente o usuario final sobre os posibles mantementos e cortes na dispoñibilidade da páxina, a través de avisos e noticias establecidos no propio sitio web.

 

Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da Web, será a lei española.
Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita á Web ou do uso dos servizos que nel se poidan ofertar, o *SEPE e o usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do usuario, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.