recurso

Accesibilidade

Información acerca de como adaptamos o noso sitio web a todos os públicos e como podes navegar polo portal.

Accesibilidade

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), Organismo Autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social, comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade con o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.


A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es.

 
Situación de cumprimento

Este sitio web é conforme co Real Decreto 1112/2018.

 

Preparación dá presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi realizada o 1 de outubro do 2022, mediante unha autoevaluación na que se utilizaron ferramentas como a proporcionada polo Observatorio de Accesibilidade que a súa vez, combinouse coa ferramenta de validación automática TAW - Test de Accesibilidade Web que permite realizar unha análise e proporciona información sobre o grao de accesibilidade que presentan as páxinas Web, ademais de uso de ferramentas externas para analizar os contrastes.


Tamén se utilizou a ferramenta do W3C que permite validar as páxinas web sobre o estándares HTML, XHTML, SMIL, etc.


Última revisión da declaración, 1 de outubro do 2022.


Observacións e datos de contacto


O noso obxectivo é seguir traballando cada día na mellora da accesibilidade, convidámoslle a que envíenos as súas queixas ou suxestións de calquera incumprimento dos requisitos de accesibilidade establecidos (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018 por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

Ao seu dispor ten dispoñible o correo electrónico RedCOE@sepe.es e/ou a seguinte oficina física de atención:


Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, Servizo Público de Emprego Estatal, c/ Condesa de Venadito 9, 28027 Madrid.


Pode presentar, unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou unha Solicitude de Información accesible relativa a:

  • contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.
  • contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.


A través da Instancia da Sede electrónica do O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), Organismo Autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social, así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.


O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 pode iniciarse a través da seguinte ligazón: https://expinterweb.mites.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=313&proc=6

 

Contido Opcional

Satisfanse todos os puntos de verificación de prioridade 1 e 2 (nivel AA) definidos na Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2.0 pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) establecidos por World Wide Web Consortium (W3C).


Esta declaración de conformidade recolle aquelas páxinas que se atopan baixo o dominio https://redcoe.sistemanacionalempleo.es excluíndo as páxinas ás que nos levan as ligazóns externas así como os contidos que son incrustados en https://redcoe.sistemanacionalempleo.es pero proveñen doutros servidores.


Tamaño do texto

Utilizáronse fontes con tamaños relativos de forma que se o usuario prefire unha fonte maior poderá seleccionalo a través das opcións de tamaño de texto do seu explorador.


Estrutura das páxinas

Este portal está deseñado cun formato común para todas as páxinas de contidos: Área superior que inclúe cabeceira, menú principal e fío de Ariadna (localizador). Unha zona central que inclúe navegación secundaria e contidos. E, finalmente, péchase cun pé de páxina con ligazóns de interese. Esta disposición permite familiarizarse facilmente coa estrutura dos documentos facilitando así a súa navegación para aquelas persoas que necesitan axudas técnicas para utilizar o sitio web.


Cabeceira: Inclúe área de selección de idioma, información de contacto e navegación principal.


A zona de subcabecera inclúe o fío de Ariadna que realiza a dobre función de orientar ao usuario e de permitir a navegación cara a outras páxinas.


Área central de contidos e menú de navegación secundario.


Área de pé que serve de peche das páxinas e mostra ligazóns de interese e información de contacto.


Presentación de páxinas controlada a través de follas de estilo (CSS) alidadas.