recurs

Accessibilitat

Informació sobre com hem adaptat el nostre lloc web a tots els públics i com pots navegar pel portal.

Accessibilitat

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Organisme Autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social, s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es.

 
Situació de compliment


Aquest lloc web és conforme amb el Reial decret 1112/2018.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat


La present declaració va ser realitzada el d'octubre 1 del 2022, mitjançant una autoavaluació en la qual s'han utilitzat eines com la proporcionada per l'Observatori d'Accessibilitat que la seva vegada, s'ha combinat amb l'eina de validació automàtica TAW - Test d'Accessibilitat Web que permet realitzar una anàlisi i proporciona informació sobre el grau d'accessibilitat que presenten les pàgines Web, a més d'ús d'eines externes per analitzar els contrastos.


També s'ha utilitzat l'eina del 3WC que permet validar les pàgines web sobre els estàndards HTML, XHTML, SMIL, etc.


Última revisió de la declaració, 1 d'octubre del 2022.


Observacions i dades de contacte


El nostre objectiu és seguir treballant cada dia en la millora de l'accessibilitat, li convidem al fet que ens enviï les seves queixes o suggeriments de qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat establerts (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com per exemple:

 

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A la seva disposició té disponible el correu electrònic RedCOE@sepe.es i/o la següent oficina física d'atenció:


Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, Servei Públic d'Ocupació Estatal, c/ Comtessa de Venadito 9, 28027 Madrid.


Pot presentar, una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:

  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establert per l'article 3 , apartat 4.
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.


A través de la Instància de la Seu electrònica de l'El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Organisme Autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Procediment d'aplicació


Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.


El procediment de reclamació recollit en l'article 13 del RD 1112/2018 pot iniciar-se a través del següent enllaç: https://expinterweb.mites.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=313&proc=6

 

Contingut Opcional

Se satisfan tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2 (nivell AA) definits en la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) establerts per World Wide Web Consortium (W3C).


Aquesta declaració de conformitat recull aquelles pàgines que es troben sota el domini https://redcoe.sistemanacionalempleo.es excloent les pàgines a les quals ens porten els enllaços externs així com els continguts que són incrustats en https://redcoe.sistemanacionalempleo.es però provenen d'altres servidors.


Grandària del text


S'han utilitzat fonts amb grandàries relatives de manera que si l'usuari prefereix una font major podrà seleccionar-ho a través de les opcions de grandària de text del seu explorador.


Estructura de les pàgines

Aquest portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de continguts: Àrea superior que inclou capçalera, menú principal i fil d'Ariadna (localitzador). Una zona central que inclou navegació secundària i continguts. I, finalment, es tanca amb un peu de pàgina amb enllaços d'interès. Aquesta disposició permet familiaritzar-se fàcilment amb l'estructura dels documents facilitant així la seva navegació per a aquelles persones que necessiten ajudes tècniques per utilitzar el lloc web.


Capçalera: Inclou àrea de selecció d'idioma, informació de contacte i navegació principal.


La zona de subcabecera inclou el fil d'Ariadna que realitza la doble funció d'orientar a l'usuari i de permetre la navegació cap a altres pàgines.


Àrea central de continguts i menú de navegació secundari.


Àrea dempeus que serveix de tancament de les pàgines i mostra enllaços d'interès i informació de contacte.


Presentació de pàgines controlada a través de fulles d'estil(CSS) validades.