Recurs

Avís legal

Informació sobre les nostres dades, les condicions generals d'ús d'aquesta web i altres disposicions legals d'interès.

Condicions generals de l'ús de la web

El domini web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es és titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, entre les competències del qual es troben les relacionades amb la promoció de l'ocupació, la formació per a l'ocupació i la protecció per desocupació. El domicili social del SEPE es troba en la Calli Comtessa de Venadito, nº 9 , 28027 , Madrid, amb CIF Q 2819009 H.

 

El SEPE li informa que l'accés i ús de la pàgina web https://redcoe.sistemanacionalempleo.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant conjuntament denominats com a Web), així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts poguessin precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals. Tot això, amb l'objectiu de complir amb la funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes de l'establert en l'article 4 del Reial decret 208 / 1996 , de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, així com la provisió de serveis relacionats amb l'ocupació, la formació, i les prestacions per desocupació.

 

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de la Web, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels serveis i continguts en ella inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades a la Web.

 

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar sense previ avís, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou la Web. El SEPE no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a la Web, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

 

Ús de la Web, els seus serveis i continguts

El SEPE facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda a la Web de la Xarxa COE (textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, o qualsevol un altre), no obstant això, es prohibeix:

  • La seva reproducció, còpia, distribució, difusió, comunicació pública, transformació o modificació, tret que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès. No obstant això, es permet la còpia i distribució de pàgines sempre que se citin la font i la data en la qual s'ha realitzat la còpia, no es manipulin ni alterin els continguts i no s'utilitzi directament amb finalitats comercials. D'igual manera, el SEPE autoritza la descàrrega gratuïta dels manuals, impresos, programes d'ajuda i publicacions informatives inclosos a la Web a l'efecte de la seva reproducció i distribució, tret que s'indiqui el contrari de forma expressa en el propi lloc web.
  • Qualsevol vulneració dels drets del SEPE o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
  • La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  • Qualsevol intent d'obtenir els continguts per qualsevol mitjà diferent d'aquells que es posen a la seva disposició o dels usos habituals en Internet i en aquest cas sempre que això no ocasioni cap perjudici al SEPE.

 

Els textos que s'ofereixen a la Web tenen caràcter merament informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials.

 

L'accés a la Web de la Xarxa COE, així com l'ús que pugui fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. El SEPE no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, a excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l'aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre's en l'estricte exercici de les seves competències.

 

Els usuaris de la Web de la Xarxa COE hauran de sotmetre's a les següents condicions:

  • Facilitar, en cas que para determinats serveis accessibles a través de la Web sigui necessari emplenar un formulari d'accés, informació veraç i lícita en la utilització dels serveis oferts per aquesta Web, reconeixent assumir tota la responsabilitat sobre la informació proporcionada. L'autenticació es realitzarà per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut dels admesos per l'Administració General de l'Estat, així com per identificadors d'usuari i contrasenyes subministrades pels Serveis Públics d'Ocupació. En cap cas el SEPE serà responsable dels continguts aportats pels Usuaris, encara que actuarà diligentment en l'eliminació de continguts contraris a la llei, la moral i l'ordre públic, segons s'adverteixi dels mateixos.
  • Utilitzar la Web i els seus serveis sense contravenir el que es disposa en les presents Condicions Generals i aquelles altres Condicions Particulars que ho regulin, així com la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.
  • No utilitzar la Web o els seus serveis amb finalitats il·lícites o que puguin ocasionar un dany al SEPE o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament dels mateixos.

 

Qualitat de la informació

El SEPE es reserva el dret a realitzar canvis a la Web de la Xarxa COE sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts de la Web o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix la Web s'actualitzen periòdicament, per això es recomana comprovar la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollit a la web.


Disponibilitat de la informació i serveis

El SEPE no garanteix el perfecte funcionament de la xarxa de comunicacions, mancant de responsabilitat alguna sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. El SEPE no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.


Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny de la Web de la Xarxa COE i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, pertanyen al SEPE o entitats col·laboradores tret que s'indiqui una titularitat diferent i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, igual que   les imatges i altres   continguts disponibles en el servidor del SEPE.

 

El seu ús, reproducció, distribució, comercialització, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, està prohibida, constituint una infracció dels drets de propietat intel·lectual del SEPE o d'aquell que sigui titular, tret que intervingui expressa autorització del SEPE. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del SEPE poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin.

 

La llicència d'ús de qualsevol contingut de la Web atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de dites dretes per part del SEPE.

 

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets del SEPE o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació o d'identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

 

El SEPE respecta els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, contacti amb el SEPE si coneix la vulneració d'aquests drets en la següent adreça d'e-mail: subdireccion.institucionaljuridica@sepe.es.

 

Frames

El SEPE prohibeix expressament la realització de “Framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts de la Web de la Xarxa COE.


Establiment d'enllaços o links


Enllaços a altres pàgines web


A la Web de la Xarxa COE s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers (“links”), la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques, que s'han considerat d'interès per als usuaris. No obstant això, el SEPE no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la Web.


Enllaços des d'altres pàgines web


No es permetrà als usuaris establir enllaços des de pàgines web d'altres portals d'Internet a qualsevol de les pàgines Web del SEPE, excepte acord exprés del SEPE.

 

Política de privadesa - Protecció de dades de caràcter personal

A través d'aquest portal no es recapten dades de caràcter personal sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

  • Amb la finalitat d'oferir-li millor servei i facilitar l'ús, es recullen estadístiques analitzant-se el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i la freqüència d'ús. A aquests efectes, el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) utilitza la informació estadística elaborada per Google Analytics.
  • El SEPE no utilitza *cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adrecis IP d'accés. S'utilitzen exclusivament *cookies pròpies (enllaç a la política de *cookies) de sessió, amb finalitat tècnica, amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari a través del lloc facilitant l'accés als serveis que s'ofereixen, així com a les diferents opcions disponibles.

El portal, del que és titular el SEPE, conté enllaços a llocs web de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes al SEPE, cadascun d'ells li mostrarà la seva política de privadesa i de *cookies. Amb caràcter general, pot acceptar o rebutjar les *cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.
A continuació, li proporcionem la informació bàsica sobre la política de protecció de dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Responsable del Tractament

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) amb domicili en Calli Comtessa de *Venadito n.9 28027 - Madrid és el titular del present Portal Web del Centre Estatal de la Xarxa *COE i el Responsable del Tractament de les seves Dades, en els termes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (*RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i conforme a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal que poguessin recaptar-se directament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedarien incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat del SEPE.
La relació actualitzada de les activitats de tractament que el SEPE duu a terme es troba disponibles al següent enllaç al registre d'activitats del Ministeri de Treball i Economia Social.


Finalitat i Legitimitat del Tractament. Terminis de Conservació de les dades personals. Cessions i Transferències Internacionals de Dades Personals

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. La finalitat correspon a cadascuna de les activitats del tractament que es troba accessible en el Registre d'Activitats de Tractament.
El tractament de les dades personals es realitza fonamentalment per al compliment d'obligacions legals per part del SEPE, o per al compliment de funcions realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, principalment, a través del Reial decret 1383/2008, d'1 d'agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà.
Pot consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el SEPE en el registre d'activitats de tractament. Els terminis de conservació de les seves dades personals quedaran fixats depenent de la normativa aplicable al cas particular i, en tot cas, durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació administrativa.
Amb caràcter general no es produiran comunicacions de dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar-les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats en el registre d'activitats de tractament.

 

Exercici de Drets

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, limitació i oposició al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal. En el cas de desconèixer l'òrgan responsable del tractament o si necessita realitzar consultes relatives a protecció de dades, podrà dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpd@mitramiss.es.
L'interessat podrà reclamar davant Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que s'han vulnerats els seus drets a la protecció de dades personals.
Les dades es recolliran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o serveis que se sol·licitin, i es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis, sobre la base de la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seves pròpies dades; el Servei Públic d'Ocupació Estatal no serà responsable de la seva inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagin pogut produir-se.
El SEPE es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el SEPE anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.

 

Informació tècnica imprescindible

El SEPE recaptarà la mínima informació tècnica imprescindible per oferir un bon servei a través d'aquesta Web. En particular, quan l'usuari es connecta a la Web, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seva versió, amb l'objectiu de seleccionar la fulla d'estil més adequada i que la visualització de la Web sigui correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu com, per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.

 

Versió Multilingüe

El present lloc web està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb l'establert en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, gallec, valencià, anglès i francès.
S'adverteix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivat del procés de traducció a les mateixes.

 

Responsabilitats i garanties.

El SEPE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, per garantir el funcionament de l'espai Web, la seguretat en l'intercanvi d'informació i dades en els diferents serveis oferts, evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.
El SEPE es compromet a informar prèviament a l'usuari final sobre els possibles manteniments i corts en la disponibilitat de la pàgina, a través d'avisos i notícies establerts en el propi lloc web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la Web, serà la llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la Web o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el SEPE i l'usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.