recurso

Política de privacidade

Información achega do uso que facemos sobre os datos persoais que nos facilitas e os dereitos que podes exercer sobre eles.

Política de privacidade

A través deste portal non se solicitan datos de carácter persoal sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

  • Coa finalidade de ofrecerlle mellor servizo e facilitar o uso, recóllense estatísticas analizándose o número de páxinas visitadas, o número de visitas, e a frecuencia de uso. Para estes efectos, o Servizo Público de Emprego (SEPE) utiliza a información estatística elaborada por Google Analytics.
     
  • O SEPE non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso. Utilízanse exclusivamente cookies propias de sesión, con finalidade técnica, co fin de facilitar a navegación do usuario a través do sitio facilitando o acceso aos servizos que se ofrecen, así como ás diferentes opcións dispoñibles.


O portal, do que é titular o SEPE, contén ligazóns a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas ao SEPE, cada un deles mostraralle a súa política de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

A seguir, proporcionámoslle a información básica sobre a política de protección de datos do Servizo Público de Emprego Estatal.  

 

Responsable do Tratamento

O Servizo Público de Emprego Estatal (en diante, *SEPE) con domicilio en Rúa Condesa de Venadito n.9 28027 - Madrid é o titular do presente Portal Web e o Responsable do Tratamento dos seus Datos, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (*RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE, e conforme a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos de carácter persoal.

Os datos de carácter persoal que puidesen solicitarse directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarían incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade do SEPE.

A relación actualizada das actividades de tratamento que o SEPE leva a cabo atópase dispoñibles na seguinte ligazón ao rexistro de actividades do Ministerio de Traballo e Economía Social.

 

Finalidade e Lexitimidade do Tratamento. Prazos de Conservación dos datos persoais. Cesións e Transferencias Internacionais de Datos Persoais

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas expostas polos usuarios. A finalidade corresponde a cada unha das actividades do tratamento que se atopa accesible no Rexistro de Actividades de Tratamento.

 

O tratamento dos datos persoais realízase fundamentalmente para o cumprimento de obrigas legais por parte do SEPE, ou para o cumprimento de funcións realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, principalmente, a través do Real Decreto 1383/2008, do 1 de agosto, polo que se aproba a estrutura orgánica e de participación institucional do Servizo Público de Emprego Estatal no marco do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán.

Pode consultar a base legal de cada unha das actividades de tratamento que leva a cabo o SEPE no rexistro de actividades de tratamento.

Os prazos de conservación dos seus datos persoais quedarán fixados dependendo da normativa aplicable ao caso particular e, en todo caso, durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación administrativa.

Con carácter xeral non se producirán comunicacións de datos persoais a terceiros, salvo obriga legal, entre as que poden estalas comunicacións ao Defensor do Pobo, Xuíces e Tribunais, Pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades no rexistro de actividades de tratamento.

 

Exercicio de Dereitos

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, limitación e oposición ao tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante o Servizo Público de Emprego Estatal. No caso de descoñecer o órgano responsable do tratamento ou se necesita realizar consultas relativas a protección de datos, poderá dirixirse á Delegación de Protección de Datos a través do correo electrónico: dpd@mitramiss.es.

O interesado poderá reclamar ante Axencia Española de Protección de Datos, cando considere que se han vulnerados os seus dereitos á protección de datos persoais.

Os datos recolleranse a través dos formularios correspondentes, que só conterán os campos imprescindibles para a tramitación das prestacións ou servizos que se soliciten, e conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos, con base na lexislación vixente, respecto da prescrición de responsabilidades. Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos; o Servizo Público de Emprego Estatal non será responsable do seu *inexactitud se non se comunican os cambios que puidesen producirse.

O SEPE se reserva a facultade de modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, *jurisprudenciales ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o *SEPE anunciará #este cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, no caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos #este cambios.

 

Información técnica imprescindible

O SEPE solicitará a mínima información técnica imprescindible para ofrecer un bo servizo a través desta Web. En particular, cando o usuario se conecta a esta Web, o SEPE analiza exclusivamente o tipo de navegador utilizado e a súa versión, co obxectivo de seleccionar a folla de estilo máis adecuada e que a visualización da Web sexa correcta, así como o idioma e o xogo de caracteres do seu navegador co mesmo motivo, como, por exemplo, para a correcta visualización de caracteres acentuados.

 

Versión Multilingüe

O presente sitio web está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o eúscaro, galego, valenciano, inglés e francés para os Portais Web da Rede COE e Centro Estatal. E a inglés e francés para os portais Web da Rede COE de Ceuta e de Melilla.

Advírtese que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivado do proceso de tradución ás mesmas.

 

Responsabilidades e garantías

O SEPE declara que adoptou todas as medidas necesarias, para garantir o funcionamento deste espazo Web, a seguridade no intercambio de información e datos nos distintos servizos ofrecidos, evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos usuarios.

O SEPE comprométese a informar previamente o usuario final sobre os posibles mantementos e cortes na dispoñibilidade da páxina, a través de avisos e noticias establecidos no propio sitio web.

 

Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da Web, será a lei española.