Recurs

Política de privacitat

Informació sobre l'ús que fem sobre les dades personals que ens facilites i els drets que pots exercir sobre ells.

Política de privacitat

A través d'este portal no es recapten dades de caràcter personal sense el seu coneixement, ni se cedixen a tercers.

  • Amb la finalitat d'oferir-li millor servici i facilitar l'ús, s'arrepleguen estadístiques analitzant-se el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i la freqüència d'ús. A estos efectes, el Servici Públic d'Ocupació (SEPE) utilitza la informació estadística elaborada per Google Analytics.
     
  • El SEPE no utilitza cookies per a arreplegar informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. S'utilitzen exclusivament cookies pròpies de sessió, amb finalitat tècnica, amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari a través del lloc facilitant l'accés als servicis que s'oferixen, així com a les diferents opcions disponibles.

El portal, del que és titular el SEPE, conté enllaços a llocs web de tercers, que les seues polítiques de privacitat són alienes al SEPE, cadascun d'ells li mostrarà la seua política de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

A continuació, li proporcionem la informació bàsica sobre la política de protecció de dades del Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 

Responsable del Tractament

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SEPE) amb domicili en Calle Comtessa de Venadito n. 9 28027 - Madrid és el titular del present Portal Web i el Responsable del Tractament de les seues Dades, en els termes del Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95 / 46 /CE, i conforme a  Llei Orgànica 3 / 2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que pogueren recaptar-se directament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedarien incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat del SEPE.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que el SEPE duu a terme es troba disponibles en el següent enllaç al registre d'activitats de el Ministeri de Treball i Economia Social.

 

Finalitat i Legitimitat del Tractament. Terminis de Conservació de les dades personals. Cessions i Transferències Internacionals de Dades Personals

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels servicis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris. La finalitat correspon a cadascuna de les activitats del tractament que es troba accessible en el Registre d'Activitats de Tractament.

 

El tractament de les dades personals es realitza fonamentalment per al compliment d'obligacions legals per part del SEPE, o per al compliment de funcions realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, principalment, a través del Reial decret 1383 / 2008 , de 1 de agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servici Públic d'Ocupació Estatal en el marc del Reial decret 208 / 1996 , de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà.

Pot consultar la base legal de cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el SEPE en el registre d'activitats de tractament.

Els terminis de conservació de les seues dades personals quedaran fixats depenent de la normativa aplicable al cas particular i, en tot cas, durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació administrativa.

Amb caràcter general no es produiran comunicacions de dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar-les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats en el registre d'activitats de tractament.

 

Exercici de Drets

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, limitació i oposició al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal. En el cas de desconéixer l'òrgan responsable del tractament o si necessita realitzar consultes relatives a protecció de dades, podrà dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpd@mitramiss.es.

L'interessat podrà reclamar davant Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que s'han vulnerats els seus drets a la protecció de dades personals.

Les dades s'arreplegaran a través dels formularis corresponents, que només contindran els camps imprescindibles per a la tramitació de les prestacions o servicis que se sol·liciten, i es conservaran durant el temps imprescindible per a atendre els servicis, sobre la base de la legislació vigent, respecte a la prescripció de responsabilitats. Correspon a l'interessat l'actualització de les seues pròpies dades; el Servici Públic d'Ocupació Estatal no serà responsable de la seua inexactitud si no es comuniquen els canvis que hagen pogut produir-se.

El SEPE es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En este cas, el SEPE anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que siga necessari, la seua acceptació d'aquests canvis.

 

Informació tècnica imprescindible

El SEPE recaptarà la mínima informació tècnica imprescindible per a oferir un bon servici a través d'esta Web. En particular, quan l'usuari es connecta a esta Web, el SEPE analitza exclusivament el tipus de navegador utilitzat i la seua versió, amb l'objectiu de seleccionar la fulla d'estil més adequada i que la visualització de la Web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu, com, per exemple, per a la correcta visualització de caràcters accentuats.

 

Versió Multilingüe

El present lloc web està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris de conformitat amb l'establit en l'article 3 de la Constitució Espanyola d'i 1978 els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, gallec, valencià, anglés i francés per als Portals Web de la Xarxa COE i Centre Estatal. I a anglés i francés per als portals Web de la Xarxa COE de Ceuta i de Melilla.

S'advertix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivat del procés de traducció a les mateixes.

 

Responsabilitats i garanties

El SEPE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, per a garantir el funcionament d'este espai Web, la seguretat en l'intercanvi d'informació i dades en els diferents servicis oferits, evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

El SEPE es compromet a informar prèviament a l'usuari final sobre els possibles manteniments i corts en la disponibilitat de la pàgina, a través d'avisos i notícies establits en el propi lloc web.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis de la Web, serà la llei espanyola.